ReadyPlanet.com
dot dot
ช่วยเหลือสังคม โดย สัญจรเพื่อสังคม

ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน

กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม

1.ชื่อโครงงาน   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อในหลวง

2.เจ้าของโรงงาน  กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม

3.ประธานที่ปรึกษาโครงงาน  คุณอรุษ  ผิวอ่ำ และ คุณพัชรี  ศรีเอี่ยมกูล ( ผู้ก่อตั้งกลุ่ม)

4.บุคคลผู้รับผิดชอบโครงงาน

1.คุณจำเริญ  คำนิล                             ประธานกลุ่มสัญจรฯปี 2553

2.คุณพิชิต  ทรัพย์อบรม                       รองประธานฝ่ายวิชาการ

3.คุณศิริพร  สุ่มเมา                             รองประธานฝ่ายสวัสดิการ

3.คุณสุพรพรรณ  จีนอิ่ม                       รองประธานฝ่ายกิจกรรม

4.คุณวรินทร สิทธิยศ                            เลขานุการ

5.คุณพัชรี  ศรีเอี่ยมกูล                          เหรัญญิก

6.คุณกาญจนา  ธนโชติวรพงศ์               ประสานงาน

8.คณะนักเรียนชมรม ( INTERACT  NB.) โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   สันทนาการ

9.บุคคลผู้เข้าร่วมในโครงงานทุกท่าน       ประชาสัมพันธ์    

5.สถานที่ในการจัดทำโครงงาน

           6.หลักการและเหตุผลโครงงาน

            ในฐานะที่กลุ่มเป็นส่วนหนึ่งในสังคม  และเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีในหลวงอันเป็นที่รักของเราทุกคน  ซึ่งท่านได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชนนานัปการมาโดยตลอด  ตั้งแต่เรายังจำความได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ประธานที่ปรึกษา( ผู้ก่อตั้งกลุ่มฯ ) ได้ก่อตั้งกลุ่มเล็กๆ ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยใช้ชื่อว่า " กลุ่มสัญจรเพื่อสังคม " เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่

              ในช่วงแรกกลุ่มได้รวบรวมสมาชิกจากญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหาย  โดยใช้งบประมาณในการจัดทำกิจกรรมในโครงงานต่างๆ จากงบประมาณของสมาชิกกลุ่มเองทั้งสิ้นซึ่งโครงงานที่กลุ่มได้จัดทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นสถานที่ครั้งแรก  ใช้ชื่อว่า "  แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม "  เมื่อปี พ.ศ. 2543 ณ. โรงเรียนบ้านพุปู  ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ต่อมา กลุ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วไปและมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับโดยมีหลากหลายอาชีพทุกเพศ  ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกศาสนา แต่สมาชิกกลุ่มทุกคนมีจุดมุ่งหมายและจุดยืนเป็นอย่างเดียวกันคือ " การทำตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่  โดยไม่หวังสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน" ซึ่งขณะนี้กลุ่มได้ดำเนินและจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องย่างเข้าปีที่ 10 แล้ว นับแต่ได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

             ในปี พ.ศ. 2552 นี้ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เช่นเดียวกัน ทางกลุ่มจึงได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยในครั้งนี้ใช้ชื่อโครงงานว่า " บำเพ็ญประโยชน์เพื่อในหลวง " เพื่อให้สอดคล้องกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน  และเพื่อให้ประชาชนระลึกถึงคุณความดีของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคมและประชาชนมาโดยตลอดทุกคนทราบเป็นอย่างดี

7.วัตถุประสงค์โครงงาน

              1.ปลูกจิตสำนึกให้บุคคลผู้เข้าร่วมโครงงาน  เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ทั้งเล็งเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ในหลวงได้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชนโดยตลอดประกอบกับให้ประชาชนคนไทยรู้รักสามัคคีไม่ว่าจะนับถือศาสนาและอยู่ฝ่ายใดก็ตาม

              2.สร้างความรักใคร่และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลผู้เข้าร่วมโครงงานแลประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ตลอดจนเพื่อให้รู้ว่าคนไทยมีน้ำใจและไม่เคยทอดทิ้งกัน

              3.เพื่อส่งเสริมให้บุคคลผู้เข้าร่วมโครงงานรู้จักการให้  การช่วยเหลือผู้อื่น และการเสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมกับปณิธานที่กลุ่มสัญจรเพื่อสังคมได้วางไว้ตั้งแต่ต้น

8.เป้าหมายโครงงาน

             1.เพื่อให้กลุ่มสัญจรเพื่อสังคมอยู่เคียงข้างสังคมและประเทศชาติ  เพื่อให้ความช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน  สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

             2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

             3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลผู้เข้าร่วมโครงงานให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ  กล้าคิดกล้าทำ และกล้าแสดงออกหรือกล้าแสดงความเห็นต่อสังคมในหนทางที่ถูกต้อง

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงาน

              1.เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อสังคมโดยรวม  และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสียสละและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในภายภาคหน้า

              2.สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคลผู้เข้าร่วมโครงงานและประชาชนในท้องถิ่นนั้น  อีกทั้งทำให้รู้จักการช่วยเหลือและการแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน

              3.การสนับสนุนงบประมาณหรือเข้าร่วมการจัดทำกิจกรรมในโครงงานดังกล่าวนั้น จึงถือว่าเป็นคุณงามความดีประเภทหนึ่งที่บุคคลนั้นได้ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติแล้ว  ซึ่งสามารถนำมาเป็นเหตุบรรเทาโทษให้แก่บุคคลนั้นได้ส่วนหนึ่ง  หากบุคคลนั้นต้องคดีอาญาและไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ประกอบกับอัตราโทษที่ศาลพิพากษาไม่เกิน 3 ปี

 

 10.ลักษณะการปฏิบัติงานมีด้วยกัน 2 ประเภท

              1.ประเภทให้ความช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์

              2.ประเภทกิจกรรมและนันทนาการต่างๆ

11.ระยะเวลาในการจัดทำโครงงานระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2553

12.บุคคลที่เข้าร่วมในการจัดทำกิจกรรมในโครงการ

            สมาชิกกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมโครงงานนี้

             ทุกท่านโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดจนไม่จำกัดเพศ วัย อายุ อาชีพและศาสนา

13.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            1.ศาลากลางจังหวัด

            2.ที่ว่าการอำเภอ

            3.องค์การบริหารส่วนตำบล

14.ขั้นตอนในการปฏิบัติโครงงาน

        1.สำรวจพื้นที่สถานศึกษาถิ่นทุรกันดารต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในโครงการพระราชดำริ

        2.ศึกษาข้อมูลพื้นบ้านของชุมชนเพื่อนำมาเป็นฐานในการจัดทำกิจกรรม

        3.ขออนุญาตสถานศึกษาที่จะจัดทำกิจกรรมในโครงงาน

        4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        5.จัดเตรียมการล่วงหน้าเพื่อหางบประมาณและสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดทำกิจกรรม

        6.เชิญและชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงงาน

       7.นำสมาชิกและบุคคล เข้าร่วมออกจัดกิจกรรมในโครงงาน

       8.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงงาน

       9.จัดส่งหนังสือขอบคุณและภาพถ่ายกิจกรรมถึงบุคคลผูให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน

15.งบประมาณในการจัดทำโครงงาน

       ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สถานที่ ในการทำกิจกรรม และการร่วมบริจาค

หมายเหตุ สิ่งของอันจำเป็นและต้องการของโรงเรียนและนักเรียน

           1.ทุนการศึกษา

           2.ชุดนักเรียนทั้งหญิงและชาย

           3.อุปกรณ์การเรียนทุกชนิด

           4.อุปกรณ์การกีฬา

           5.เครื่องนอนสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล

           6.ข้าวสารและเครื่องปรุงอาหารทุกประเภท

           7.รถจักรยาน ( เพราะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน)

 

 
ช่วยเหลือสังคมโดยสัญจรเพื่อสังคม

โรงเรียนบ้านด่านโง จ.เพชรบุรี ธ.ค.2551
โรงเรียน บ้านอ่างเสือดำ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 26มกราคม2551
ลูกหลานกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม article
ทำความดีนะ article
จุดเริ่มต้นกลุ่มสัญจรเพื่อสังคม article
กิจกรรมกับน้องๆ
รูปคนหาย
รถเข็นคนพิการ
เพื่อพ่อของเราทุกเรา
กิจกรรมกลางคืน
มอบสิ่งของให้เด็กๆCopyright © 2010 All Rights Reserved.