ReadyPlanet.com
dot dot
ทำดีกันเถอะ article

 

                        ปัจจุบันเทคโนโลยี่ วัฒนะธรรมทางตะวันตก ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดของผู้คนในสังคมมากมายการดูแลการควบคุมจึงเป็นไปได้ยากขึ้น และโดยเฉพาะเยาวชนได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมขาดภูมิคุ้มกันปกป้องเยาวชน ขาดการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดปัญหามากมาย

                        เราในฐานะคนไทยด้วยกัน ต่างก็มีลูกหลานของตัวเอง และลูกหลานของเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน จึงทำให้ตระหนักว่า เราต้องมาช่วยกันทำตนให้เกิดประโยชน์กับสังคม โดยทำตนเป็นตัวอย่างของการแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อต่อกันในสังคม ลดการเอารัดเอาเปรียบกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                          คำพูด หรือ จะสู้การเป็นตัวอย่างจากการกระทำ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่กลุ่มสัญจรฯได้ทำความดีเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่า สังคมนี้ยังคงมีการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน ไม่ได้กอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว แต่ยังมีตัวอย่างการทำดีต่อกัน

 
ร่วมกันทำประโยชน์ต่อสังคม

ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี article
เด็กที่ต้องการทุนการศึกษา article
กิจกรรมล่าสุด article
ตารางกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมครั้งต่อไป 2562
คณะกรรมการ
เด็กนักเรียน ยากจนCopyright © 2010 All Rights Reserved.